வால்போஸ்டர்

நாளை என்பது நாளையும் வரும்.மனது வைத்தால் மலையை நகர்த்தலாம்

/> ஆனால் இன்று என்பது இன்று மட்டும்தான்.
எனவே இன்றைய கடமைகளை இன்றே முடிப்போம்.