படைப்புகள், நேர்காணல்கள் குறித்த தொடர்புகளுக்கும் வாசகர் கடிதங்களுக்கும்
(For your responses and queries regarding articles)
:: editor@namadhunambikkai.com
 
விற்பனை முகவர் ஆகவும் விளம்பரங்கள் வழங்கவும்
(For agency queries and to advertise in NamadhuNambikkai)
:: admin@namadhunambikkai.com
 
சந்தாதாரர் ஆவது குறித்த கேள்விகளுக்கு
(For Queries regarding subscription)
:: info@namadhunambikkai.com
 
முறையீடுகள் – முகவரி மாற்றங்கள் – போன்றவற்றிற்கு
(For complaints and registering changes in your contact info)
:: customercare@namadhunambikkai.com
 
சிகரம் உங்கள் உயரம் அமைப்பில் உறுப்பினராக
(To become a member in Sigaram Ungal Uyaram)
:: sigaram@namadhunambikkai.com