வால்போஸ்டர்

உங்கள் வீட்டை அலங்கரிக்க வேண்டிய போஸ்டர்

ஒருவரால் ஒன்றைச் செய்ய முடியும் என்றால்
அதன் அர்த்தம் ஒவ்வொருவாராலும் அதை செய்ய முடியும் என்பதே.

எது வசதியானதோ அதைச் செய்யாதீர்கள்.
எது சரியானதோ அதையே செய்யுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *