நீங்கள் ஏழையா பணக்காரரா என்பதை முடிவு செய்வது…

 • உங்களைச் சுற்றி மலரும் புன்னகை
  உங்களைப் பற்றி நெருங்கும் நண்பர்கள்
  நீங்கள் பழகும் மனிதர்களின் தரம்
  உங்களுக்கு இருக்கும் சிந்தனை வளம்
  நீங்கள் உறுதியாய் பின்தொடரும்

  கனவுகள்
  நீங்கள் பரப்பும் அன்பின் உணர்வுகள்

 • மற்றவர் மனதில் நீங்கள் விளைக்கும் தாக்கம்
  சோர்ந்தவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் ஊக்கம்
  கலந்து பழகும் கனிந்த இயல்பு
  முடிவெடுப்பதில் இருக்கிற தெளிவு
  வேண்டாதவற்றை விளக்கும் துணிவு
  சொல்லில் செயலில் வெளிப்படும் பணிவு
 • உதவி செய்வதில் காட்டும் நாட்டம்
  செயல்படுவதில் இருக்கும் வேகம்
  குறிக்கோள்விட்டு விலகாத கவனம்
  தோல்விகள் வருகையில் தளராத இதயம்
  சமரசம் செய்யாத இலட்சியப் பிடிப்பு
  முயற்சியைக் கைவிடாத முழு முனைப்பு
 • இருப்பதைப் பகிர்ந்து கொடுக்கிற உள்ளம்
  தேவைக்கு அளவாய்த் தேடும் செல்வம்
  மரத்துப் போகாத மனிதப் பண்பு
  சுயநலம் இன்றி சுடர்விடும் அன்பு
  பொதுநலன் கருதி உழைக்கும் பரிவு
  குறுக்கு வழியில் இயங்காத அறிவு!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *