நமது நம்பிக்கை மஹாராஜா ஸ்வீட்ஸ் இணைந்து வழங்கும் வெற்றித் திசை

தஞ்சாவூரில்

இடம்: சங்கீதமஹால் அரண்மனை

நாள்: 22.08.09 சனிக்கிழமை மாலை 6 மணி

பங்கேற்பு: அப்துல் காதர்

தலைப்பு: வெளிச்சம் வெளியில் இல்லை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *