நமது நம்பிக்கை வழங்கும் சிகரம் உங்கள் உயரம்

ஈரோடு

நாள் : 21-02-2010 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை : 6.15

பங்கேற்பு: திரு. முத்தையா ராமநாதன்
தலைவர், செல்ப் ஹிப்னாடிஸ் சர்கில், சென்னை.

தலைப்பு:“ஆழ்மனதின் ஆற்றல்கள்”

இடம் : சக்தி மசாலா ஹால்,
கொங்கு கலையரங்கம், ஈரோடு

பங்கேற்பு: திரு. முத்தையா ராமநாதன்
தலைவர், செல்ப் ஹிப்னாடிஸ் சர்கில், சென்னை.

தலைப்பு: “ஆழ்மனதின் ஆற்றல்கள்”

இடம் : சக்தி மசாலா ஹால்,
கொங்கு கலையரங்கம், ஈரோடு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *