திண்டுக்கல்

நாள் : 15-08-2009
சனி காலை: 10.00
பங்கேற்பு : கிருஷ்ண வரதராஜன்
Chairman, Idea Plus Chennai

தலைப்பு: முடியும் என்பதே முதல் வெற்றி

இடம்: RKG ரோட்டரி ஹால்
விவேகானந்தா நகர், திண்டுக்கல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *