தேடிக்கொள்

அ.அ. திலிப்குமார்

வாழும் போராட்டம்
நாளும் தொடர்கிறது
கீழும் மேலும் பல
சுமைகள் வளர்கிறது

அடிபடாமல் ஏதும்
எழாது!
அடிக்கு பயந்தால்
உன் அடி நிற்காது!

தேதிகள்
தேங்கி கிடப்பதில்லை!
வாய்ப்புகள் நேரம்
பார்த்து வருவதில்லை!
வாய்திறந்து
நீ ஏன் நல்ல நேரம்
கேட்கின்றாய்?

செயல்களில்
புயலைக் காட்டு: விளைவுகளில்
தென்றல் வீசும்.

இந்த உலகம்
உனக்கு பொருத்தமான
ஆடைதான்!
விருப்பப்படி நீ
உடுத்திக் கொள்ளலாம்
பார்வை என்ற
சுருக்கத்தை விலக்கிவிட்டால்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *