நமது பார்வை

தன்னை வெட்டுபவர்களைக் கூடத் தாங்குகிறது நிலம் என்பதனால் “அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்” என்றார் திருவள்ளுவர்.

இன்று, தள்ளாடும் நிதி நிலையைத் தாங்குகிற முதலீடாக நிலம் திகழ்கிறது. சரியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு முறையாக வாங்கப்படும் நிலத்தின் மதிப்பு பலமடங்கு பெருகுவதும் அத்தகைய நிலத்தை விலை கொடுத்து வாங்குபவர்கள் எண்ணிக்கை கூடுவதும் கண்முன் காண்கிற அம்சங்கள்.

“பணத்தை பொன்னில் போடு, அல்லது மண்ணில் போடு” என்பது முதுமொழி. சேமிப்பை சிறந்த முதலீடாக்க வேண்டுமென்று சிந்திக்கும் நடுத்தர வர்க்கம் முயன்று பார்க்க வேண்டிய முதலீட்டுத் துறைகள், மண்ணும் பொன்னும்.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *