புதிய விடை

அணையென ஆயிரம்பேரிருந்தாலும்
தன்னந் தனிமையில் எனது நடை
திசையொன்று தேர்ந்து நான்செல்லும் போது
தூரத்தில் தொடரும் எனதுபடை

கணைசெல்லும் விசையில் காற்றினைக் கிழித்துக்
கனவுகள் எட்டிட ஏதுதடை
கேள்விகள் நிரம்பிய கண்களை மலர்த்து
காலம் எழுதும் புதிய விடை

மற்றவர் தயங்கும் பாதையில் நுழையும்
மனிதன் வெற்றியைத் தொடுகின்றான்
அற்றவர் துயரங்கள் அற்றிடச் செய்பவன்
அந்தி வெய்யிலாய் ஒளிர்கின்றான்
உற்றிடும் சோதனை எற்றி நடப்பவன்
உலகம் புகழ உயர்கின்றான்
பெற்றவை ஏதெனப் பட்டியல் இடுகையில்
புதிய இலக்குகள் பெறுகின்றான்

வாய்ப்புகள் நம்முன் வகைவகையாய் உண்டு
விருப்பம் இருந்தால் கண்ணில்படும்
காய்ப்பவை கனிந்திடக் காலமொன்றுண்டு
கருதிய அனைத்தும் கைக்குவரும்
தேய்ப்பவன் தேய்த்தால் தடைக்கல் கரையும்
தடுத்தவை நமது துணைக்கு வரும்
மேய்ப்பவன் திசையைஆடுகள் அறியும்
முயற்சியைத் தேடி வெற்றி வரும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *