வசந்தப் போர்க்களம்

மரபின் மைந்தன் ம.முத்தையா

புலிக்குப் பிறந்தது பூனையாகலாம்
புழுவின் இனத்திலும் யானை தோன்றலாம்
கணக்கு மாறினால் காலம் மாறலாம்
காலப் போக்கிலே எதுவும் நேரலாம்

பழைய தோல்விகள் பாடமாகலாம்
புதிய வெள்ளத்தில் ஓடமாகலாம்
சுழல்கள் யாவுமே பழகிப் போகலாம்
சிறிது தூரம்தான்! கரையில் சேரலாம்!

உழைக்கும் யாருக்கும் உயர்வு உள்ளது
உணர்ந்து வாழ்வதே உனக்கு நல்லது
ஜெயிக்கப் பிறந்தநீ எதற்குத் துவள்வது?
நெருப்பின் நடுவிலும் சிரிக்கப் பழகிடு!

முயலின் கால்களின் புயலின் போர்க்குணம்
மானின் கொம்பிலும் வாளின் போர்க்குணம்
முயன்று பார்ப்பதே மனிதன் போர்க்குணம்
வாழ்க்கை என்பதே வசந்தப் போர்க்களம்

யுக்தி பழகிடு! சக்தி பிறந்திடும்!
சக்தி செலவிடு! வெற்றி பிறந்திடும்!
வெற்றி கணக்கிடு! வாழ்க்கை புரிபடும்!
வாழ்க்கை புரிந்ததும் வானம் வசப்படும்!

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *