உங்கள் வீட்டை அலங்கரிக்க வேண்டிய போஸ்டர்

வால்போஸ்டர்

எதைப் பெறவேண்டும் என்பதில்
தெளிவாக இரு.
இல்லாவிட்டால் உன்னால்
எதையும் பெறமுடியாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *