இதுதான் இதுதான் நேரமே

– மரபின் மைந்தன் முத்தையா

விதைத்து வைத்த கனவுகளுக்கு
விளைச்சல் காலம் வந்தது
புதைத்து வைத்த ஆசைகளெல்லாம்
பொங்கி வெளியே பாய்ந்தது

பக்குவம் வந்த இதயங்களிலே
படைக்கும் சக்தி பிறந்தது
தக்கவர் காட்டிய பாதைகளிலே
துள்ளல் பயணம் தொடர்ந்தது.

வாட்டிய சுமைகளை மறந்துவிட்டு
வாங்கி வருவோம் வெற்றிகள்
காட்டிடும் திறமையை மையமிட்டு
கைவரும் புதிய உத்திகள்

என்ன முடியும் என்பதைக் காட்ட
இதுதான் இதுதான் நேரமே
என்னால் முடிந்தது உன்னால் முடியும்
என்பதன் பேர்தான் வீரமே!

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *